കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം

ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ, അത് അവന്റെ മസ്തിഷ്ക്കത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവന്റെ മാതൃ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാൽ, അത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. - നെൽസൻ മണ്ടേല

ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്

ഭവന നിര്‍മ്മാണ് ബോര്‍ഡ് ഇനിയും മുന്നോട്ട്

അറിയിപ്പുകള്‍

ശ്രീ ബി അബ്ദുള്‍ നാസര്‍ ഐ. എ. എസ്., ഹൗസിംഗ് കമ്മീഷണര്‍ & എക്സ് ഒഫീഷോസെക്രട്ടറി , കെ.എസ്. എച്ച്. ബി

  ശ്രീ  ബി അബ്ദുള്‍ നാസര്‍ ഐ. എ. എസ്., ഹൗസിംഗ് കമ്മീഷണര്‍ & തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ നാലാം സമ്മേളനം 23 ഫെബ്രുവരി 2017 ന്

സര്‍ക്കുലര്‍

തീയതി :17.02.2017

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ നാലാം സമ്മേളനം, നിര്‍ദ്ദിഷ്ട കലണ്ടര്‍ പ്...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

പി. പ്രസാദ്‌ ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്‌ ചെയര്‍മാനായി ചുമതലയേറ്റു

സംസ്‌ഥാന ഭവനനിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്‌ ചെയര്‍മാനായി മാവേലിക്കര നൂറനാട്‌ പാലമേല്‍ സുജാലയത്തില്‍ പി. പ്രസാദ്‌ ചുമതല...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഡിമാന്‍‌റ് സര്‍വേ ഫാറം പാലക്കാട് ഡിവിഷന്‍

സർവെ ഫാറം പൂരിപ്പിച്ച്  kshbpalakkad@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കണം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

വാര്‍ത്തകള്‍

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കടാശ്വാസ പദ്ധതി 2016