കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം

എന്റെ ജീവിതം അതിവേഗം തീരുകയാണെന്നോർക്കുമ്പോൾ, ഞാനതു വേണ്ടവിധം ജീവിക്കുകയല്ലെന്നോർക്കുമ്പോൾ എനിക്കു താങ്ങാൻ പറ്റാതെയാവുന്നു. - ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്‌വേ

ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്

ഭവന നിര്‍മ്മാണ് ബോര്‍ഡ് ഇനിയും മുന്നോട്ട്

അറിയിപ്പുകള്‍

ശ്രീ ബി അബ്ദുള്‍ നാസര്‍ ഐ. എ. എസ്., ഹൗസിംഗ് കമ്മീഷണര്‍ & എക്സ് ഒഫീഷോസെക്രട്ടറി , കെ.എസ്. എച്ച്. ബി

  ശ്രീ  ബി അബ്ദുള്‍ നാസര്‍ ഐ. എ. എസ്., ഹൗസിംഗ് കമ്മീഷണര്‍ & തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ നാലാം സമ്മേളനം 23 ഫെബ്രുവരി 2017 ന്

സര്‍ക്കുലര്‍

തീയതി :17.02.2017

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ നാലാം സമ്മേളനം, നിര്‍ദ്ദിഷ്ട കലണ്ടര്‍ പ്...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഡിമാന്‍‌റ് സര്‍വേ ഫാറം പാലക്കാട് ഡിവിഷന്‍

സർവെ ഫാറം പൂരിപ്പിച്ച്  kshbpalakkad@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കണം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

വാര്‍ത്തകള്‍

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കടാശ്വാസ പദ്ധതി 2016