കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം

ബോര്‍ഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാന്‍

ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡിനെ കുറിച്ച്
1961 ല്‍‌ സ്‌ഥാപിതമായ തിരുവനന്തപുരം നഗര പരിഷ്കരണ ട്രസ്റ്റിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി ദേശീയ നയത്തിനും കാഴ്ചപ്പാടിനും അനുസരിച്ച്‌ 1971 മാര്‍ച്‌ 5-ആം തീയതിയാണ്‌ കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബ.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക
ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡിനെ കുറിച്ച്
കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാര്‍ക്കായി വൈവിദ്ധ്യവും മാതൃകാപരവുമായ ഒട്ടേറെ ഭവന വായ്പാ പദ്ധതികളും നിരവധി ചെറുകിട നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മുതല്‍ സാങ്കേതിക തികവുള്ള വന്‍‌കിട പദ്ധത.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക