കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം

ഭരണ സമിതി

ശ്രീ. ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്‍
ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ, ഭവന വകുപ്പ് മന്ത്രി
Details
ശ്രീ. പി. പ്രസാദ്‌
ചെയര്‍മാന്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
Details
ശ്രീ. ബി. അബ്ദുള്‍ നാസര്‍ ഐ. എ. എസ്സ്
ഹൗസിംഗ് ബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറി, ഹൗസിംഗ് കമ്മീഷണര്‍
Details