കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം
ശ്രീ. കെ.എന്‍. സതീഷ്, ഐ.എ.എസ്
ഹൗസിംഗ് ബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറി, ഹൗസിംഗ് കമ്മീഷണര്‍