കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം
ശ്രീ. ബി. അബ്ദുള്‍ നാസര്‍ ഐ. എ. എസ്സ്
ഹൗസിംഗ് ബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറി, ഹൗസിംഗ് കമ്മീഷണര്‍