കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം

പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

RAJEEV KARIYIL
Chief Engineer
Head Office
Details
BABU. K
Additional Secretary
Head Office
Details
RANI. P .N
Dy. Chief Engineer
Head Office
Details
GOPAKUMAR. S
Regional Engineer
Trivandrum Housing Unit- RE Office
Details
GOPAN V. J
Joint Secretary
Head Office
Details
MANIKANTAN. S
Regional Engineer
Kochi Housing Unit-RE Office
Details
MOHANAN. P. C
Regional Engineer
Kozhikkode Housing Unit -RE Office
Details
AHAMMAD ABBAS. E. A
Executive Engineer (Civil)
Palakkad Division
Details
ANCY .K.KURIAKOSE
Executive Engineer (Civil)
Kottayam Division
Details
ANIL S. R
Executive Engineer (Civil)
Head Office
Details
ANILKUMAR. S
Executive Engineer (Civil)
Kozhikkode Division
Details
BEENALATHA. K
Executive Engineer (Civil)
Head Office
Details
Binumol Baby
Law Officer
Head Office
Details
DILEEP KUMAR A T
System Manager
Head Office
Details
JAGAN THOMAS
Executive Engineer (Civil)
Thrissur Division
Details