കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം

പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

RAJEEV KARIYIL
Chief Project Engineer
Head Office
Details
BABU. K
Additional Secretary
Head Office
Details
GOPAKUMAR. S
Dy. Chief Engineer
Head Office
Details
GOPALAN. K. K
Regional Engineer
Kochi Housing Unit-RE Office
Details
MANIKANTAN. S
Regional Engineer
Kozhikkode Housing Unit -RE Office
Details
RANI. P .N
Regional Engineer
Trivandrum Housing Unit- RE Office
Details
AHAMMAD ABBAS. E. A
Executive Engineer (Civil)
Malappuram Division
Details
AJITHKUMAR. S. M
Executive Engineer (Civil)
Palakkad Division
Details
ANCY .K.KURIAKOSE
Executive Engineer (Civil)
Kottayam Division
Details
ANIL S. R
Executive Engineer (Civil)
Head Office
Details
BEENALATHA. K
Executive Engineer (Civil)
Trivandrum Division 2
Details
DILEEP KUMAR A T
System Manager
Head Office
Details
JAYASREE. S
Deputy Secretary
Head Office
Details
Jisha.D
Law Officer
Head Office
Details
JOSEPH JOHNY
Executive Engineer (Civil)
Kozhikkode Division
Details