കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം

വാടകയ്ക്ക്

Conference Hall for Rent - Adoor
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക
കട്ടപ്പനയുടെ ഹ്യദയ ഭാഗത്ത് ഓഫീസ് സ്പേസ് വാടകയ്ക്ക്
കട്ടപ്പനയുടെ ഹ്യദയ ഭാഗത്ത് മൂന്നാം നില  -  എണ്ണം-1:  969 ച:അടി അഞ്ചാം നില - എണ്ണം-3:  970 ച:അടി,1844 ച:അടി,1108 ച:അടി ആറാം നില  -  എണ്ണം-3: 2389ച:അടി,1898 ച:അടി,1844 ച:അടി എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ലേലം നടത്തുന്നതാ.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക