കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം
കട്ടപ്പനയുടെ ഹ്യദയ ഭാഗത്ത് ഓഫീസ് സ്പേസ് വാടകയ്ക്ക്

കട്ടപ്പനയുടെ ഹ്യദയ ഭാഗത്ത്

മൂന്നാം നില  -  എണ്ണം-1:  969 ച:അടി

അഞ്ചാം നില - എണ്ണം-3:  970 ച:അടി,1844 ച:അടി,1108 ച:അടി

ആറാം നില  -  എണ്ണം-3: 2389ച:അടി,1898 ച:അടി,1844 ച:അടി

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ലേലം നടത്തുന്നതാണ്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഏക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:04868272412