കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം

ചിത്രങ്ങള്‍

എറണാകുളത്ത് വച്ച് നടന്ന 2015 ലോക പാര്‍പ്പിട ദിനാഘോഷം
ഓണാഘോഷം 2015, ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ധനകാര്യ, നിയമ, ഭവന വകുപ്പ് മന്ത്രി ബോര്‍ഡിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് വച്ച് നിര്‍‌വ്വഹിച്ചപ്പോള്‍
റണ്‍ കേരളാ റണ്‍ 2015 ബോര്‍ഡ് അംഗണത്തില്‍ നിന്നും ചെയര്‍മാന്‍ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു
മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ ദിനം 2014ഉം മലയാള ഭാഷാ വാരാഘോഷവും ബോര്‍ഡിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് വച്ച് നടന്നപ്പോള്‍
കോട്ടയത്ത് വച്ച് നടന്ന 2014ലോക പാര്‍പ്പിട ദിനാഘോഷത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ വരച്ച് സമ്മാനം നേടിയ ചിത്രങ്ങള്‍
ഓണാഘോഷം 2014, ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ധനകാര്യ, നിയമ, ഭവന വകുപ്പ് മന്ത്രി ബോര്‍ഡിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് വച്ച് നിര്‍‌വ്വഹിച്ചപ്പോള്‍
മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ ദിനം 2013ഉം മലയാള ഭാഷാ വാരാഘോഷവും ബോര്‍ഡിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് വച്ച് നടന്നപ്പോള്‍