കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം

പ്രധാന പദ്ധതികള്‍

പാരസ്പരൃം പദ്ധതി
¶¡¯Ü•°µú µµ‰ª«£²á ¢³£°¤°Þ ˜¯§¸പ¥»£²á ‹²—¶¢¯ø¯¾¨°Þ œ°Ò²¹ ª°§¸പœ ª°§ £²Ï‰³¦¯¤° സ­¼±‰¥&de.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക
സാഫലൃം പദ്ധതി
¢³-¢ªœ¥®°˜¯¥¤ š²Ü¡§ª°¢¯‹Ì°ÞµÔÈ š¯¥°½š»¶¥Š¤¸¾¸ ˜¯µ©¤²áªÜ¾¸ പ¯ÜÔ°“¹ §¢»£¯¾²Ò˜°œ¸  327 ü.&.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക
റവനൃൂ ടവ൪ പദ്ധതി
എ߯ സ­Ü¾¯Ü ˆ¯ý±സ­²‰µ¨¤²¹, ˆ¥² ‰²“¾±©°Þ µ‰¯Ê² ª¥°‰ †Ò „¶Í« §À»¶Ì¯µ“ ¶‰¯˜£¹‹§¹, †¦—¯‰²¨¹, ü.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക
ഗൃഹശ്രീ ഭവന പദ്ധതി
സ¼Ð£¯¤° 2/3 µസ­ú¸ ¢³£°µ¤Ã°§²¹ µµ‰ª«£²¨¨ š²Ü¡§ (EWS)/˜¯©¸Ò ª¥²£¯œ (LIG) ª°¢¯‹Ì°ÞµÔȪܾ¸ ­സÒÎ സ­¹Œ“œ/ †&.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക
വ൪ക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്ററല്‍
ªœ°˜¯ ജീªœ¾¯Ü¾¸ £°˜£¯¤ µü§ª°Þ ­സ²¥À°˜ª²¹ ­സ·‰¥» ½പšª²£¯¤° ˜¯£സ­°¾²Ò˜°œ¸ ¶‰½Ñ­സܾ¯Ü ­സ®¯&cur.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക
ഇന്നൊവേററീവ് പദ്ധതി (അത്താണി)
œ‹¥Ä¨°Þ പ—°µ¤“²¾²‰¤²¹, œ‹¥ ½പ¯ÐĨ°Þ ˜¯£­°¾¯Ï œ°Ü¡œ¸›°˜¥¯ª²‰¤²¹ µüÛ²Ò പ¯ªµÔÈ µ˜¯©°§¯¨° &pe.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക