കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം

കടന്നു പോയ വഴികള്‍

നേട്ടങ്ങൾ ഒററ നോട്ടത്തിൽ
¢ªœª¯¤¸പ¯ പΘ°‰à  ¢ªœ œ°ÜÙ¯— പÎ˜° ý¸¨¯Ý²‰¨²¹ ª±“²‰¨²£¯¤° ‚µ‰ 54,690 †Ë¹  പ²œ¥²Î¯¥— പÎ˜° M.N. §&Agrav.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക
1972 - ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി
1972 ല്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി  ആരംഭിച്ചത്. ഒരു വീടിന്‌ 1250 രൂപയ്ക്കും 1500 രൂപയ്ക്കും  ഇടയില്‍ ചിലവ് വരുന്ന രീതിയിലാണ്‌ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. രണ്ട് മുറികളും ഒരു അടുക്കളയ.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക