കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം

അറിയിപ്പുകള്‍

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ നാലാം സമ്മേളനം 23 ഫെബ്രുവരി 2017 ന്

സര്‍ക്കുലര്‍

തീയതി :17.02.2017

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ നാലാം സമ്മേളനം, നിര്‍ദ്ദിഷ്ട കലണ്ടര്‍ പ്.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

പി. പ്രസാദ്‌ ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്‌ ചെയര്‍മാനായി ചുമതലയേറ്റു

സംസ്‌ഥാന ഭവനനിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്‌ ചെയര്‍മാനായി മാവേലിക്കര നൂറനാട്‌ പാലമേല്‍ സുജാലയത്തില്‍ പി. പ്രസാദ്‌ ചുമതല.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഡിമാന്‍‌റ് സര്‍വേ ഫാറം പാലക്കാട് ഡിവിഷന്‍

സർവെ ഫാറം പൂരിപ്പിച്ച്  kshbpalakkad@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കണം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ശ്രീ കെ.എന്‍‍‍.സതീഷ് ഐ. എ. എസ്., ഹൗസിംഗ് കമ്മീഷണര്‍ & എക്സ് ഒഫീഷോസെക്രട്ടറി , കെ.എസ്. എച്ച്. ബി

ശ്രീ  കെ.എന്‍‍‍.സതീഷ്  ഐ. എ. എസ്., ഹൗസിംഗ് കമ്മീഷണര്‍ &.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക