കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്
ഒരു കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം

സേവനങ്ങള്‍

കൺസൾട്ടൻസി പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സ¹ð¯œµÌ ˜¶Í«­¼¤¹¢¥— 𯝜Äྸ ¶ªÊ° സ ­¸½“‰¸ü¦Þ •°µµ­സÏ „àµÔµ“¤²á µ¯˜²£¥¯£Ì¸ ½പª´Ì°‰à &oel.....
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക